EZ Rack 16 Pt I/O Modules

16 pt. DC Output Sinking Module

SKU: EZRPL-IO-16DCON Category: